OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1. ledna 2019

Tyto obchodní podmínky (dále podmínky) se týkají seberozvojových seminářů, vzdělávacích akcí, individuálních sezení a přednášek (dále souhrnně kurzy) nabízených na webových stránkách: www.tomasautersky.cz (dále web), pořádaných Tomášem Auterským (dále pořadatel) se sídlem: Mírové náměstí 120, Kouřim, 281 61, IČ: 04768744

a stanovují podmínky přihlášení, platby a účasti na kurzech mezi pořadatelem a objednavatelem služeb (dále klient či účastník).

Odesláním přihlašovacího formuláře klient stvrzuje, že si podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

V případě nejasností či dotazů k podmínkám se spojte s pořadatelem prostřednictvím těchto kontaktů: info@tomasautersky.cz, 723 743 204

ÚČAST NA KURZU

Účast na kurzu je zcela dobrovolná a na vlastní zodpovědnost klienta. Pokyny lektora je třeba chápat jako návrhy a doporučení, které může účastník po vlastním zvážení odmítnout a nenásledovat.

Pořadatel upozorňuje, že účast na kurzu může být psychicky, emočně a fyzicky náročná.

Účast na kurzu nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Pokud je účastník v době konání kurzu v péči lékařů a nebo užívá léky (zejména psychofarmaka), zavazuje se o této skutečnosti a povaze obtíží informovat pořadatele neprodleně, nejpozději však 24 hodin před začátkem kurzu. Pořadatel v takovém případě doporučuje klientovi konzultovat účast na kurzu se svým ošetřujícím lékařem.

Účastník se zavazuje, že nejméně 24 hodin před zahájením kurzu a následně po celou dobu trvání kurzu nebude užívat alkohol a nelegální návykové látky.

Klient má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu kurzu. V takovém případě se zaplacené kurzovné klientovi nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané objednávce a odmítnout klientovu účast na kurzu. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti klientovi).

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit klientovu účast kdykoliv v průběhu kurzu. V takovém případě se kurzovné vrací zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od této události).

PLATBA A STORNO

Místo na kurzu je účastníkovi rezervováno po připsání kurzovného na účet pořadatele. Číslo účtu: 2900941083/2010 (FIO banka)

Bližší informace k platbě obdrží účastník na svůj e-mail po odeslání přihlášky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu.

Při zrušení účasti na kurzu více jak 30 dní (včetně) před zahájením kurzu je storno poplatek 20% ze zaplaceného kurzovného. Při odhlášení z kurzu méně jak 30 dní před zahájením kurzu celé kurzovné zůstává pořadateli.

V případě zrušení semináře ze strany organizátora se zaplacené kurzovné vrací v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti klientovi).

OSOBNÍ ÚDAJE

Klient čestně prohlašuje, že jím vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři, jsou pravdivé.

Se všemi uvedenými údaji pořadatel nakládá v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů.

Menu