VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Tomáš Auterský se sídlem: Mírové náměstí 120, Kouřim, 281 61, IČ: 04768744 (dále jen „pořadatel“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u pořadatele objednala službu.
 3. Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky pořadatele.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem vzniká na základě elektronické přihlášky ke kurzu.
 2. Pořadatel se zavazuje přijetí této přihlášky klientovi potvrdit na jeho emailovou adresu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané objednávce a odmítnout klientovu účast na kurzu. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se klientovi zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti klientovi).
 4. V případě, že klient, po úhradě kurzovného, bude požadovat změnu termínu kurzu za jiný než ten, který si při přihlášení vybral, je povinen tuto žádost odeslat elektronicky na emailovou adresu pořadatele: info@tomasautersky.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět. Své rozhodnutí zašle pořadatel klientovi bez zbytečného odkladu na jeho emailovou adresu.
 5. Pokud klient neuhradí kurzovné do data splatnosti uvedeného na faktuře (při volbě platby bankovním převodem – viz čl. III.) nebo se do tohoto data s pořadatelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude pořadatelem jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.
 6. Smlouva mezi pořadatelem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy je kurzovné zaslané klientem připsáno na účet pořadatele.

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

 1. Platbu za služby lze provést těmito způsoby:
  1. bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet pořadatele, přičemž platební informace budou klientovi zaslány spolu s fakturou na jeho emailovou adresu.
  2. bezhotovostně platební kartou – převodem na účet pořadatele prostřednictvím platební brány GoPay.
  3. bezhotovostně rychlým bankovním převodem na bankovní účet pořadatele prostřednictvím platební brány GoPay.
 2. Po obdržení kurzovného, zašle pořadatel klientovi mailové oznámení o přijetí platby spolu s daňovým dokladem.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

 1. Pro každý kurz nabízený pořadatelem je stanoven minimální počet klientů. Při nižším počtu klientů si pořadatel vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. V případě neúčasti klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje pořadatel žádnou kompenzaci. Klient nemá zejména právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu.
 3. Nemůže-li se klient objednaného a uhrazeného kurzu zúčastnit, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením kurzu a o této skutečnosti informuje klient pořadatele elektronicky na jeho emailovou adresu. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout navrženého náhradníka.
 4. Přihlášením na kurz klient stvrzuje, že si je plně vědom těchto skutečností:
  • Účast na kurzu je zcela dobrovolná a na vlastní zodpovědnost klienta. 
  • Účast na kurzu může být psychicky, emočně a fyzicky náročná.
  • Účast na kurzu nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Pokud je účastník v době konání kurzu v péči lékařů a nebo užívá léky (zejména psychofarmaka), zavazuje se o této skutečnosti a povaze obtíží informovat pořadatele neprodleně, nejpozději však 24 hodin před začátkem kurzu. Pořadatel v takovém případě doporučuje klientovi konzultovat účast na kurzu se svým ošetřujícím lékařem.
 5. Účastník se zavazuje, že nejméně 48 hodin před zahájením kurzu a následně po celou dobu trvání kurzu nebude užívat alkohol a nelegální návykové látky.
 6. Klient má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu kurzu. V takovém případě se zaplacené kurzovné klientovi nevrací.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit klientovu účast kdykoliv v průběhu kurzu. V takovém případě se kurzovné vrací zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od této události).

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA

 1. Klient má právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou přihlášku pořadateli). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu pořadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, uhrazené peněžní prostředky (po odečtení storna dle ust. čl. VI. odst. 1 těchto VOP), které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
 3. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. STORNO PODMÍNKY

 1. Zruší-li klient svou účast na některém kurzu, pak mu vznikne povinnost uhradit storno v této výši:
  • 21  kalendářních dnů před zahájením kurzu: 0 %;
  • 20 – 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu: 50 % z celkové ceny kurzu;
  • 13 a méně kalendářních dnů před zahájením kurzu: 100 % z celkové ceny kurzu. 

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám sjednaným ve smlouvě (popisu události, údajům na faktuře).
 2. Klient uplatní reklamaci u pořadatele elektronicky na emailové adrese info@tomasautersky.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co k této události došlo.
 3. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude pořadatel reklamaci posuzovat.
 4. Pořadatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 5. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží pořadateli.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 4. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že jím vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři, jsou pravdivé. Se všemi uvedenými údaji pořadatel nakládá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. ledna 2021.
Menu